Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.
7 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг байгуулж газрын бүрэлдэхүүнд төрийн албаны тухай хууль

2017 он Нэмэлт төсвийн мэдээ 11 сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 11 сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 11 сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 10сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 10 сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он 11 сар-хөрөнгө зарцуулах
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй