2018 оны үндсэн зорилт
6 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагч нартай гэрээ байгууллаа.
7 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн ЗДТГ-аас “Гэрээ үзэглэх ёслол”-ын ажиллагааг зохион байгуулан ёслолын ажиллагааг нээлж Засаг дарга Г.Батсуурь үг

Санамж бичигт гарын үсэг зурлаа
7 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага хоорондын харилцан ойлголцлын санамж

2017 он Нэмэлт төсвийн мэдээ 11 сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 11 сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 11 сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 10сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 10 сар
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он 11 сар-хөрөнгө зарцуулах
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй