Спортын өндөр амжилт үзүүллээ.
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Нийтийн биеийн тамирын үйл ажиллагаанд иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг татан оролцуулах, тэднийг спорттой нөхөрлүүлэх

2017 он Нэмэлт төсвийн мэдээ 11 сар
11 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 11 сар
11 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 11 сар
11 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 10сар
11 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 10 сар
11 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 он 11 сар-хөрөнгө зарцуулах
11 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй