Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.
2018/03/02 / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг байгуулж газрын бүрэлдэхүүнд төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандарт, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, цэргийн сахилга, ёс зүй, хариуцлагыг албаны хэмжээнд өндөржүүлж, тус газраас дэвшүүлсэн зорилтыг биелүүлэн ажиллахыг үүрэг болгоод ажлын амжилтыг

2017 он Нэмэлт төсвийн мэдээ 11 сар
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 11 сар
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 10сар
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй

2017 он 11 сар-хөрөнгө зарцуулах
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй