2017 оны 2-р сар -Цалингаас бусад 5 сая төгрөгний гүйлгээ
2017/06/08 / Сэтгэгдэлгүй

Илчит сансар 2 сар М-ойл 2

2017 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017/06/05 / Сэтгэгдэлгүй

2017-01 төсвийн гүйцэтгэлийн