2019 оны зорилтоо тодорхойллоо.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ ЗОРИЛТ:

  1. Цэргийн албыг хэвшүүлж, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, нийгмийн баталгааг дээлшүүлэх
  2. Гамшгаас хамгаалах бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН  2019 ОНЫ ҮНДСЭН ЗОРИЛТ:

  1. Иргэн, хуулийн этгээд, байгууллагын албан хаагчдыг гамшгаас хамгаалах чиглэлээр сургах сургалт дадлагыг зохион байгуулах
  2. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, үнэлэх, эрсдэлийн үнэлгээг хийлгэх /хуулийн этгээд, байгууллага/
  3. Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх

 

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1,168
4 иргэний амь насыг авран хамгаалав.
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар

Сэтгэгдэлгүй