Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авахад бүрдүүлэх материал, багаж хэрэгсэл
2019/06/07 / Сэтгэгдэлгүй

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлти авахад бүрдүүлэх материал, багаж хэрэгсэл Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авахад бүрдүүлэх

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар
2019/01/08 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол улсын Шадар сайдын 2018 оны 120 дугаар тушаал, энэ холбоос дээр дарж орно уу  

гамшгаас хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/
2017/10/10 / Сэтгэгдэлгүй

legalinfo.mn-Гамшгаас хамгаалах тухай шинэчилсэн

даргын тушаал
2017/06/12 / Сэтгэгдэлгүй

gobisumber

ОБГ-ын архивын дүрэм
2016/12/20 / Сэтгэгдэлгүй

журам батлах тухай
2016/12/20 / Сэтгэгдэлгүй

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2016/05/16 / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны …05 дугаар сарын ..10.-ны өдрийн .А-130… дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт     ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР,  СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   ЗОРИЛГО   Аймаг, нийслэл, сум /дүүрэг/, баг, хороо, улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах албан