Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар
2019/01/08 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол улсын Шадар сайдын 2018 оны 120 дугаар тушаал, энэ холбоос дээр дарж орно уу  

гамшгаас хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/
2017/10/10 / Сэтгэгдэлгүй

legalinfo.mn-Гамшгаас хамгаалах тухай шинэчилсэн

даргын тушаал
2017/06/12 / Сэтгэгдэлгүй

gobisumber

ОБГ-ын архивын дүрэм
2016/12/20 / Сэтгэгдэлгүй

журам батлах тухай
2016/12/20 / Сэтгэгдэлгүй

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2016/05/16 / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны …05 дугаар сарын ..10.-ны өдрийн .А-130… дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт     ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР,  СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   ЗОРИЛГО   Аймаг, нийслэл, сум /дүүрэг/, баг, хороо, улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах албан

“ХЭРЭГЛЭГЧ ТАНД-НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2016/03/31 / Сэтгэгдэлгүй

            Төр, засгийн бодлого, шийдвэр, төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд нэг цэгээс ил тод нээлттэй, хүртээмжтэй үзүүлэх, мэдээ, мэдээллийг иргэдэд шуурхай хүргэх, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх, Засгийн газрын 2007 оны 190 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд

СУРГАЛТ
2016/02/29 / Сэтгэгдэлгүй

                2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр аймгийн Прокурорын газар, НИК ХХК Говьсүмбэр Нефть хангамжийн салбарын нийт 46 ажилтан, албан хаагчдад “Галын аюулгүй байдал” болон “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль” сэдвээр тус бүр 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулан явууллаа