Уурхайчид бэлэн байдлын мэдлэгээ дээшлүүлж байна.

Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын дарга, Шивээ-Овоо ХК-ний гүйцэтгэх захиралын хамтран баталсан “Ажилтан албан хаагчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтын

Сургалт зохион байгууллаа.

Политехникийн коллежид дадлага хийж байгаа Үндэсний технилогийн дээд сургуулийн 16 оюутанд “Гамшгаас хамгаалах тухай болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль” сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион